Bây giờ tôi mới biết, nếu như một người đau khổ đến tột cùng là người không có nước mắt.