Bất cứ khi nào có ai định xúc phạm tôi, tôi cố gắng nâng tâm hồn mình lên tầm cao mà sự xúc phạm không thể với tới được.

Bất cứ khi nào có ai định xúc phạm tôi, tôi cố gắng nâng tâm hồn mình lên tầm cao mà sự xúc phạm không thể với tới được.

Bất cứ khi nào có ai định xúc phạm tôi, tôi cố gắng nâng mình lên tầm cao mà sự xúc phạm không thể với tới được.

Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it.