Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.

Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.

Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có thứ hai, trong từng giây phút.

You decide every moment of every day who you are and what you believe in. You get a second chance, every second.