Ba yếu tố cần thiết lớn nhất để hạnh phúc trong cuộc sống này là một cái gì đó để làm, một cái gì đó để yêu thương, và một cái gì đó để hy vọng.

Ba yếu tố cần thiết lớn nhất để hạnh phúc trong cuộc sống này là một cái gì đó để làm, một cái gì đó để yêu thương, và một cái gì đó để hy vọng.

Ba yếu tố cần thiết lớn nhất để trong này là một cái gì đó để làm, một cái gì đó để , và một cái gì đó để .

Three grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for.