Anh không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá? Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, tương lai ai vui ai buồn, ai có thể dự đoán.

Anh không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá? Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, tương lai ai vui ai buồn, ai có thể dự đoán.

Anh không phải cá, làm sao biết được của cá? Mỗi người đều có riêng của mình, tương lai ai vui ai buồn, ai có thể dự đoán.

Anh có thích nước Mỹ không? – Tân Di Ổ